Akty stanu cywilnego

Z dniem 1 listopada 2014 r. w Austrii wprowadzono elektroniczny rejestr stanu cywilnego i obywatelstwa (ZPR/ZSR) według przepisów nowej ustawy o stanie cywilnym (PstG 2013).

Przedstawicielstwa Austrii za granicą (ambasady i konsulaty) są obecnie uprawnione do wystawiania aktów stanu cywilnego i odpisów na podstawie przedmiotowego rejestru (np. metryki urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu, akty zawarcia związku partnerskiego).

Austriacka ustawa o aktach stanu cywilnego z 2013 r. przewiduje obowiązek zgłaszania przetwarzanych zgodnie z ww. ustawą zmian danych osobowych (np. urodzenie, zmiana nazwiska, zawarcie związku małżeńskiego lub partnerskiego, rozwód). O zmianach informują właściwy urząd stanu cywilnego osoby, których zmiana dotyczy, a w przypadku małoletnich rodzic lub inny ustawowy przedstawiciel.

W Konsulacie Republiki Austrii w Gdańsku mogą Państwo złożyć wniosek (formularz) o wydanie jednego z ww. wskazanych aktów stanu cywilnego i odpisów na podstawie rejestru. Jeśli wnioskodawcą jest osoba, której bezpośrednio nie dotyczy akt, który ma zostać wydany, przy ubieganiu się o wydanie dokumentu konieczne jest wykazanie przez wnioskodawcę interesu prawnego (np. konieczność złożenia w postępowaniu spadkowym aktu zgonu obywatela Austrii). Wniosek przekazywany jest do Ambasady Republiki Austrii w Warszawie.

Koszt wydania aktu stanu cywilnego zgodnie z TP 5 (2) austriackiej ustawy o opłatach konsularnych wynosi 42,00 euro. Opłatę należy uiścić w Konsulacie gotówką w walucie polskiej (przeliczenie następuje według kursu comiesięcznie ogłaszanego przez Ambasadę Republiki Austrii w Warszawie).