Dowody osobiste dla dorosłych

Od 30 marca 2009 r. w Austrii wydawane są paszporty biometryczne zawierające odciski palców właściciela. Odciski palców pobierane są od osób, które ukończyły 12 rok życia. Wniosek o wydanie paszportu i dowodu osobistego można złożyć osobiście w Wydziale Konsularnym Ambasady Republiki Austrii w Warszawie. Z kolei wniosek o wydanie dowodu osobistego, poza austriacką Ambasadą w Warszawie, może zostać złożony osobiście również w Konsulacie Austrii w Krakowie, Gdańsku, Katowicach bądź w Poznaniu.

Zgodnie z rozporządzeniem austriackiego ministra federalnego do spraw europejskich i międzynarodowych z dnia 4 maja 2009 r. wnioski o wydanie paszportu i dowodu osobistego mogą zostać złożone przez obywateli Austrii osobiście również w austriackim organie przedstawicielskim w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, który posiada uprawnienie do wydawania tych dokumentów, jeśli stałym miejscem zameldowania wnioskodawcy jest jeden z krajów członkowskich Unii Europejskiej (poza Austrią).

Wniosek o wydanie nowego austriackiego paszportu bądź dowodu osobistego może zostać złożony również w każdym właściwym do przyjmowania takich wniosków urzędzie w Austrii. W przypadku zameldowania na terenie Austrii wniosek należy złożyć  we właściwym dla miejsca zameldowania lub we właściwym rzeczowo organie w Austrii.

W celu sprawnego rozpatrzenia wniosku o wydanie dowodu osobistego wymagane jest przedłożenie osobiście przez wnioskodawcę (obywatela Austrii) w siedzibie Konsulatu Republiki Austrii w Gdańsku wymienionych poniżej dokumentów w oryginale:

  1. kompletnie wypełniony wniosek,
  2. oświadczenie o stanie cywilnym,
  3. akt urodzenia,
  4. jeśli konieczne - akt małżeństwa bądź akt małżeństwa ze wzmianką o rozwodzie albo wyrok rozwodowy z klauzulą prawomocności,
  5. zaświadczenie o obywatelstwie,
  6. zaświadczenie o stopniu akademickim - jeśli wnioskodawca posiada taki stopień i chce by zostało to uwzględnione w dowodzie osobistym,
  7. zaświadczenie o zameldowaniu (nie może być starsze niż 3 miesiące),
  8. dotychczasowy dowód tożsamości lub przy pierwszym wydaniu inny dokument tożsamości ze zdjęciem (np. paszport) lub w przypadku kradzieży/zgubienia innego dokumentu stwierdzającego tożsamość - dowód zgłoszenia zaginięcia lub kradzieży na policji,
  9. zdjęcie paszportowe (35 x 45mm) zgodne z wymaganiami biometrycznego dowodu osobistego, nie starsze niż 6 miesięcy (www.passbildkriterien.at).

Koszt wydania dowodu osobistego zgodnie z TP 6 (1) austriackiej ustawy o opłatach konsularnych wynosi 62,00 euro. Przy składaniu wniosku w Konsulacie Austrii w Gdańsku pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 15,00 euro zgodnie z TP 7 (6) ww. ustawy. Opłatę należy uiścić gotówką w  walucie polskiej (przeliczenie następuje według kursu comiesięcznie ogłaszanego przez Ambasadę Republiki Austrii w Warszawie).

Nieprzedłożenie poszczególnych dokumentów wymienionych powyżej może prowadzić do przedłużenia czasu wydania dokumentu. W pojedynczych przypadkach może być wymagane uzupełnienie wniosku o dodatkowe dokumenty. Przyjęte w Konsulacie dokumenty są niezwłocznie przekazywane do Ambasady Republiki Austrii w Warszawie, która odpowiada za dalsze działania związane z wydaniem dowodu osobistego. Wnioski złożone drogą pocztową nie będą rozpatrywane, ponieważ w celu potwierdzenia tożsamości konieczna jest osobista obecność osoby wnioskującej we właściwej jednostce. Po wydaniu dowodu osobistego zostaje on przesłany przesyłką pocztową na adres domowy wnioskodawcy.

Wszystkie dotychczas wystawione paszporty austriackie pozostają ważne do momentu upływu ich daty ważności. Wpisanie dziecka do paszportu jest niemożliwe. W paszporcie i dowodzie osobistym nie są zamieszczane informacje o miejscu zamieszkania oraz adresie.

Średni czas wydania dowodu osobistego wynosi około 2-3 tygodnie.