Paszporty/dowody osobiste dla nieletnich

Dla nieletnich poniżej 12 roku życia wydawane są tylko biometryczne paszporty z nośnikiem danych (chipem), przy czym paszporty zawierające odciski palców są wydawane dla osób, które ukończyły 12 rok życia Wniosek o wydanie paszportu bądź dowodu osobistego może zostać złożony tylko przy osobistej obecności niepełnoletniego.

Zgodnie z rozporządzeniem austriackiego ministra federalnego do spraw europejskich i międzynarodowych z dnia 4 maja 2009 r. wniosek o wydanie paszportu i dowodu osobistego może zostać złożony osobiście w Austrii, w rzeczowo właściwym do przyjęcia wniosku organie przedstawicielskim, albo w Polsce (uprzednio tylko w Ambasadzie Austrii w Warszawie), albo w organie przedstawicielskim w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, jeśli miejscem zameldowania wnioskodawcy jest kraj członkowski Unii Europejskiej (poza Austrią).

Wnioski o wydanie paszportu oraz dowodu osobistego dla dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia mogą być składane osobiście również w Konsulacie Austrii w Krakowie, Gdańsku, Katowicach bądź w Poznaniu.

Mogą Państwo złożyć wniosek o wydanie nowego austriackiego  paszportu bądź dowodu osobistego również w każdym właściwym urzędzie paszportowym w Austrii. W przypadku zameldowania na terenie Austrii należy złożyć wniosek we właściwym dla miejsca zameldowania lub we właściwym rzeczowo organie w Austrii.

Okres ważności paszportu oraz dowodu osobistego dla dziecka do 2 roku życia wynosi 2 lata, od 2 do 12 roku życia - 5 lat, zaś od 12 roku życia - 10 lat.

Osobiste składanie wniosków:

 1. osoby nieletnie poniżej 14 roku życia - wniosek składa przedstawiciel ustawowy w obecności nieletniego,
 2. osoby nieletnie pomiędzy 14 a 18 rokiem życia - wniosek może złożyć sam nieletni, zgoda przedstawiciela ustawowego musi zostać udzielona osobiście w miejscu i czasie składania wniosku bądź przez przedłożenie uwierzytelnionego pisemnego oświadczenia o zgodzie.

W celu sprawnego rozpatrzenia wniosku o wydanie jednego z ww. dokumentów tożsamości dla dziecka, które nie ukończyło 12 roku życia wymagane jest przedłożenie w siedzibie Konsulatu Republiki Austrii w Gdańsku wymienionych poniżej dokumentów w oryginale:

 1. kompletnie wypełniony wniosek,
 2. oświadczenie o stanie cywilnym niepełnoletniego dziecka oraz rodzica pochodzenia austriackiego,
 3. oświadczenie o tożsamości złożone przez przedstawiciela ustawowego,
 4. akt urodzenia,
 5. jeśli konieczne - akt małżeństwa rodziców bądź akt małżeństwa ze wzmianką o rozwodzie albo wyrok rozwodowy oraz postanowienie o władzy rodzicielskiej z klauzulą prawomocności,
 6. zaświadczenie o obywatelstwie nieletniego,
 7. zaświadczenie o zameldowaniu nieletniego (nie może być starsze niż 3 miesiące),
 8. dotychczasowy dowód tożsamości lub przy pierwszym wydaniu inny dokument tożsamości ze zdjęciem (np. paszport) lub w przypadku kradzieży/zgubienia innego dokumentu stwierdzającego tożsamość - dowód zgłoszenia zaginięcia lub kradzieży na policji,
 9. ważny urzędowy dokument tożsamości ze zdjęciem przedstawicieli prawnych każdego z rodziców lub rodzica samotnie wychowującego,
 10. pisemne oświadczenie o zgodzie drugiego rodzica, jeżeli oboje rodzice sprawują opiekę, ale tylko jeden z nich występuje,
 11. zdjęcie paszportowe (35 x 45mm) zgodne z wymaganiami biometrycznego dowodu osobistego, nie starsze niż 6 miesięcy (www.passbildkriterien.at).

Koszt wydania paszportu dla dzieci powyżej 12 roku życia wynosi 76,00 euro, a dla dzieci poniżej 12 roku życia – 30,00 euro (zgodnie z TP 6 (1 lub 2) austriackiej ustawy o opłatach konsularnych).

Koszt wydania dowodu osobistego dla młodzieży powyżej 16 roku życia wynosi 62,00 euro, a dla dzieci poniżej 16 roku życia – 27,00 euro (zgodnie z TP 6 (5 lub 6) austriackiej ustawy o opłatach konsularnych).

Przy składaniu wniosku w Konsulacie Austrii w Gdańsku pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 15,00 euro zgodnie z TP 7 (6) ww. ustawy.

Pierwsze wydanie paszportu bądź dowodu osobistego dla dziecka, które nie ukończyło 2 roku życia jest bezpłatne.

Opłatę należy uiścić w Konsulacie gotówką w walucie polskiej (przeliczenie następuje według kursu comiesięcznie ogłaszanego przez Ambasadę Republiki Austrii w Warszawie).

Nieprzedłożenie poszczególnych dokumentów wymienionych powyżej może prowadzić do przedłużenia czasu wydania dokumentu. W pojedynczych przypadkach może być konieczne przedłożenie dodatkowych dokumentów. Po przyjęciu w Konsulacie zestawu dokumentów są one niezwłocznie przekazywane do Ambasady Republiki Austrii w Warszawie, która odpowiada za dalsze działania związane z wydaniem dokumentu. Wnioski złożone drogą pocztową nie podlegają rozpatrzeniu, ponieważ w celu potwierdzenia tożsamości konieczna jest osobista obecność we właściwym przedstawicielstwie. Po wydaniu dokument jest wysyłany przesyłką pocztową na adres domowy wnioskodawcy.

Wszystkie dotychczas wydane paszporty austriackie pozostają ważne do momentu upływu ich daty ważności. Wpisanie dziecka do paszportu jest niemożliwe. W paszporcie i dowodzie osobistym nie są zawarte miejsce zamieszkania oraz adres.

Średni czas wydania dokumentu wynosi około 3-4 tygodnie.