Poświadczenia życia

Osoba zamieszkała poza granicami kraju jest zobowiązana do przedłożenia dokumentu poświadczenia życia w celu potwierdzenia, że w chwili wystawienia dokumentu pozostaje przy życiu i jest w związku z tym uprawniona do pobierania austriackich rent, emerytur i innych świadczeń.

Wnioskodawca w celu potwierdzenia swojej tożsamości powinien stawić się osobiście w siedzibie Konsulatu. Jeżeli z powodu choroby lub zawansowanego wieku nie jest to jednak możliwe, odpowiednich ustaleń można dokonać w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, o ile nie wiąże się to z dużymi nakładami.

Zazwyczaj świadczeniobiorca jest zobowiązany do corocznego przedkładania dokumentu poświadczenia życia w austriackim podmiocie odpowiedzialnym za wypłatę świadczeń (np. zakład ubezpieczeń emerytalno-rentowych – Pensionsversicherungsanstalt, w skrócie PVA). Podmiot odpowiedzialny za wypłatę świadczeń przesyła odpowiedni formularz poświadczenia życia, który jest w obecności wnioskodawcy uwierzytelniany przez Konsulat, a następnie odsyłany do tego podmiotu.

Jeżeli do końca lutego uprawionemu nie zostanie doręczony ww. formularz, istnieje możliwość jego samodzielnego wydrukowania w celu uzyskania poświadczenia w najbliższym przedstawicielstwie i odesłania do PVA. Wszelkie zmiany dotyczące miejsca zamieszkania lub innych okoliczności dotyczących osoby uprawnionej należy zgłaszać w ciągu 2 tygodni od momentu zaistnienia zmiany.

Wystawienie lub uwierzytelnienie poświadczenia życia do celów emerytalno-rentowych jest bezpłatne.