Praktyki w Konsulacie

Informujemy, że istnieje możliwość odbycia praktyk (praktyki studenckie, zawodowe oraz absolwenckie) w Konsulacie Republiki Austrii w Gdańsku. Praktyki mogą odbywać się w ciągu całego roku kalendarzowego, a czas ich trwania nie powinien być dłuższy niż miesiąc.

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk proszone są o przesłanie dokumentów aplikacyjnych, tj. w szczególności CV oraz listu motywacyjnego najpóźniej 30 dni przed planowym terminem odbycia praktyk. Dokumenty mogą zostać przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail: konsulat@kacprzak.com.pl. Kandydat zakwalifikowany do odbycia praktyki informowany jest o jej terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną, nie później niż 14 dni przed jej rozpoczęciem. Praktyki są nieodpłatne, jak również Konsulat nie pokrywa kosztów przejazdów praktykantów do i z miejsca ich odbywania oraz kosztów utrzymania, zakwaterowania, ubezpieczenia chorobowego oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Konsulat potwierdza odbycie praktyk poprzez wystawienie odpowiedniego zaświadczenia.

Podstawowe wymagania wobec kandydatów na praktykantów:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
  • biegła znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego,
  • znajomość zagadnień ekonomicznych i stosunków międzynarodowych oraz prawa konsularnego,
  • motywacja do działania przy realizacji projektów społeczno-kulturalnych,
  • pozytywne nastawienie do wykonywanych obowiązków,
  • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
  • łatwość nawiązywania kontaktów i ich podtrzymywania,
  • wysoka kultura osobista.

Serdecznie zachęcamy do składania dokumentów aplikacyjnych.