Zaświadczenia z rejestru karnego

Austriacki Rejestr Karny to centralny rejestr wszystkich orzeczeń skazujących w sprawach karnych prowadzony przez Dyrekcję Policji Federalnej w Wiedniu (Biuro Rejestru Karnego). Zaświadczenie o niekaralności zawiera informację o wyrokach skazujących danej osoby, które zostały wpisane do Rejestru Karnego lub informację o braku wzmianek.

Zaświadczenie o niekaralności dla obywateli austriackich wydawane jest na wniosek i podlega opłacie. Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w Austrii w Dyrekcji Policji Federalnej bądź u burmistrza, a w Polsce w jednym z przedstawicielstw konsularnych Austrii, w tym w Konsulacie Republiki Austrii w Gdańsku.

Wnioskodawca musi przynajmniej raz (przy składaniu wniosku bądź przy odbiorze zaświadczenia) stawić się osobiście w celu potwierdzenia tożsamości. Istnieje możliwość uzyskania pomocy ze strony osoby trzeciej albo do złożenia wniosku albo do odbioru zaświadczenia. Osoba trzecia musi legitymować się stosownym pełnomocnictwem.

Jeżeli osobiste stawiennictwo Wnioskodawcy wiązałoby się z dużym nakładem czasu (ze względu na oddalenie miejsca zamieszkania) lub z chorobą, podpis na wniosku może zostać poświadczony przez publicznego notariusza/sąd, ewentualnie przez inny urząd publiczny. Dokument taki może zostać dostarczony do przedstawicielstwa wraz z kopią paszportu lub dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty:

  1. kompletnie wypełniony wniosek (dorośli),
  2. kompletnie wypełniony wniosek (dzieci),
  3. dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport),
  4. w celu udokumentowania poprzednich nazwisk (które należy wpisać do wniosku): odpis aktu urodzenia, aktu małżeństwa, wyroku rozwodowego, aktu adopcji,
  5. w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do pracy z dziećmi dodatkowo zaświadczenie podpisane przez pracodawcę, 
  6. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (w sytuacji przekazywania informacji drogą elektroniczną).

Koszt wydania zaświadczenia o niekaralności zgodnie z TP 5 (1) 2 austriackiej ustawy o opłatach konsularnych wynosi 42,00 euro. Opłatę należy uiścić gotówką w Konsulacie w walucie polskiej (przeliczenie następuje według kursu comiesięcznie ogłaszanego przez Ambasadę Republiki Austrii w Warszawie).